Download

TT

Tên phần mềm

Tên thiết bị hỗ trợ

Link Google Drive

1

Personality Builder KK1024

Kingkong 1024, Pearl 2010

 >> Click vào đây

2

Personality Builder v2.1

Kingkong 1024, Pearl 2010

 >> Click vào đây

3

Personality Builder v2.1_fix

Kingkong 1024, Pearl 2010

 >> Click vào đây

4

Personality Builder v2.3

Quartz 2048, Tiger Touch 4096

 >> Click vào đây

5

 Personality Builder v3.0

Quartz 2048, Tiger Touch 4096

 >> Click vào đây

6

WYSIWYG R36

Thiết kế ánh sáng Tiger Touch, Grand MA...

 >> Click vào đây

7

Sunlite 1 xanh 2006

Sunlite 1 Ver.2006, Sunlite 2FC Ver.2015, Sunlite 2FC+ Ver.2015

 >> Click vào đây

8

Sunlite 1 cam 2015

Sunlite 1 Ver.2006, Sunlite 2FC Ver.2015, Sunlite 2FC+ Ver.2015

 >> Click vào đây

9

Sunlite 2FC 2015

Sunlite 1 Ver.2006, Sunlite 2FC Ver.2015, Sunlite 2FC+ Ver.2015

 >> Click vào đây

10

Sunlite 2FC 2017

Sunlite 2FC Ver.2017, Sunlite 2FC+ Ver.2017

 >> Click vào đây

11

Sunlite 2FC beta 2019

Sunlite 2FC Ver.2019, Sunlite 2FC+ Ver.2019

 >> Click vào đây

12

MA on PC 3.1.2.5

MA2, Command Wing, Fader Wing

 >> Click vào đây

13

MA 3D v3.2.2.16

MA2, Command Wing, Fader Wing

 >> Click vào đây

14

Fixture Builder MA v1.5

MA2, Command Wing, Fader Wing

 >> Click vào đây